11.03. Atlantis with Valentyn Vasyanovych & International Jury